Ez az oldal cookie-kat használ.
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
×

Tisztelt Kliens!

A Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 5., ágazati azonosító: S0051290; „Lea Otthon”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében az alábbiakban tájékoztatja a személyes adatai kezeléséről:

 • Adatkezelési tevékenységek

A Lea Otthon az Ön személyes adatait a vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése céljából kezeli többek között a Lea Otthonba történő jelentkezéssel, a szolgáltatásra várakozók nyilvántartásával, illetve a törzsadatlapon szereplő személyes adatokat.

A Lea Otthon a személyes adatait az Önnel megkötésre került szerződés teljesítése céljából kezeli többek között a szerződésében szereplő, illetve a külső programokon történő részvételhez, az élelmiszer biztosításához szükséges adatokat.

A Lea Otthon jogos érdeke, hogy az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint a kamerafelvételeken az Ön adatait kezelje.

Az egyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatót jelen dokumentum 1. sz. Melléklete tartalmazza.

 • Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.

A Lea Otthon az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A Lea Otthon szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Lea Otthon a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáféréshez való jog

A Lea Otthon a fennálló szerződéses jogviszonyára tekintettel kezeli a személyes adatait. Tájékoztatást kérhet a Lea Otthontól a személyes adatai kezelése tekintetében.

Ha a Lea Otthon a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • A Lea Otthon milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • A Lea Otthon kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Lea Otthon alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Lea Otthon az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Lea Otthon meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Lea Otthontól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Lea Otthon a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Törléshez való jog

Kérheti, hogy a Lea Otthon törölje a személyes adatait.

A Lea Otthon indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Lea Otthonnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a Lea Otthon a személyes adatait jogellenesen kezelte, (iii) a Lea Otthon jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Lea Otthon nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Lea Otthon korlátozza, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Lea Otthon arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a Lea Otthonnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Lea Otthon jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelése a Lea Otthon vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Lea Otthon a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

 • Jogsértés esetén tehető lépések
  • Kapcsolatfelvétel a Lea Otthonnal

Ha úgy gondolja, hogy a Lea Otthon megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Lea Otthonnal az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 • Panasz benyújtása a hatósághoz

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

 • Bírósághoz fordulás

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Lea Otthon székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 • A Tájékoztató módosítása

A Lea Otthon a jelen Tájékoztatót bármikor módosíthatja. A Lea Otthon a Tájékoztató módosításáról tájékoztatja Önt.

A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor a Lea Otthon a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót a Lea Otthonon belül szokásos kihirdetési módon közzéteszi.

 

 

 

 1. sz. Melléklet
  Adatkezelési tevékenységekre vonatkozó részletes tájékoztatás

A Lea Otthon az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi részletes tájékoztatást nyújtja a jogi kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) alapján folytatott adatkezelések tekintetében (a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok esetében– Rendelet 9. cikk (2) bekezdés h) pont):

Adatkezelés célja, jogszabályi hivatkozás

Személyes adatok forrása / Személyes adatok kategóriái

Adatszolgáltatási kötelezettség / adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye

Címzettek kategóriái

Adatkezelés időtartama

Jelentkezők nyilvántartása

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Kliens/ Jelentkezés, valamint a felvételi elbeszélgetés során megadott személyes adatok

Jogszabály alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének nem tudna eleget tenni a Lea Otthon

Google LLC, Microsoft Ireland Operations Limited

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év, amennyiben a jelentkező nem kerül felvételre az igény megszűnését követő év október 31.

Szolgáltatásra várakozók nyilvántartása

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 129/A. § (6) bekezdése alapján

Kliens / Várakozók nyilvántartásában szereplő személyes adatok

Jogszabály alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének nem tudna eleget tenni a Lea Otthon

Magyar Államkincstár

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év, csak várólistán szereplők esetében az ellátásra vonatkozó igény megszűnését követő év október 31.

Az ellátás jogosultságának megállapítása

Szociális Törvény 90. § (4) bekezdése alapján

Kliens / Jogviszony létesítése során megadott személyes adatok

Nem tudná az ellátás jogosultságát megállapítani a Lea Otthon

Székesfehérvári Egyházmegye, illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatok, védőnő, védelembe vétel esetén a család- és gyermekjóléti központok, 2 éven belüli ismételt visszaköltözés, illetve ideiglenes hatályú elhelyezés esetén gyámhatóság, újszülött esetén házi gyerekorvos

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év, egyéb esetben az ellátásra vonatkozó igény megszűnését követő év október 31.

Kliens ellátása céljából történő nyilvántartás vezetése

Gyvtv. 138. §, 139. § (1) bek. 1996. évi XX. törvény 4. §

Lea Otthon / Nyilvántartás vezetéséhez szükséges személyes adatok

Nem tudja a nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét a Lea Otthon

Magyar Államkincstár, Székesfehérvári Egyházmegye

A jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Kliensek adatainak nyilvántartása

235/1997 (XII. 17.) Korm. rend.

Kliens / GYVR törzsadat alrendszerében szereplő személyes adatok

Nem tudja teljesíteni a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségét a Lea Otthon

Gyermek törvényes képviselői, Család- és gyermekjóléti szolgálat, más gyermekjóléti ellátást nyújtó szerv, Magyar Államkincstár

Nem selejtezhető

A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekekről történő nyilvántartás vezetése céljából

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend.

Kliens / GYVR törzsadat alrendszerében szereplő személyes adatok

Nem tudja teljesíteni a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségét a Lea Otthon

Magyar Államkincstár, Székesfehérvári Egyházmegye, törvényes képviselő (szülői felügyeleti jogot gyakorló személy)

Nem selejtezhető

A gyermekek ellátásának biztosításához szükséges környezettanulmány megismerése

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend. 11/P. § (13) bekezdés

Környezettanulmányt készítő személy / Környezettanulmányban szereplő adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / A gyermek megfelelő ellátását nem tudja biztosítani a Lea Otthon

Székesfehérvári Egyházmegye, illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ, védőnő

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

A gyermekek egészségügyi állapotának felmérése

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend. 1/A. §

Gyermek egészségügyi állapotát felmérő személy / Egészségügyi lapon szereplő adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / A gyermek nem kaphatna egészségi állapotának megfelelő ellátást a Lea Otthonban

Gyermek háziorvosa, védőnő, illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, átmeneti gondozást nyújtó intézmény, Magyar Államkincstár

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Gyermekek egészségi állapotát érintő változásokról és a velük kapcsolatos jelentősebb események rögzítése

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend. 11/P. § (24) bekezdése

Gyermek / Az adott gyermek egészségi állapotának, gondozási folyamatának változására vonatkozó adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / A gyermek nem kaphatna egészségi állapotának, fejlődésnek megfelelő ellátást a Lea Otthonban

Család- és gyermekjóléti szolgálat, veszélyeztetés esetén család- és gyermekjóléti központ, gyámhatóság Magyar Államkincstár

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Családok átmeneti gondozásának biztosítása

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend. 11/P. § (29) bekezdése

Kliens / Az adott család egészségi állapotának, gondozási folyamatának változására vonatkozó adatok

Lea Otthon nem tudja a család fejlődését nyomon követni, a család számára a megfelelő ellátást biztosítani

Család- és gyermekjóléti szolgálat, veszélyeztetés esetén család- és gyermekjóléti központ, gyámhatóság Magyar Államkincstár

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Családok helyzetének értékelése

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend. 11/P. § (26) bekezdése

Kliens / A családok helyzetének értékelésével kapcsolatban kezelt személyes adatok

Lea Otthon nem tudja a család fejlődését nyomon követni, a család számára a megfelelő ellátást biztosítani

Család- és gyermekjóléti szolgálat, veszélyeztetés esetén család- és gyermekjóléti központ, gyámhatóság, védőnő, háziorvos, Magyar Államkincstár

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Családok tevékenységének nyomon kísérése

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/P. § (2) bekezdése alapján

Kliens / Tevékenységnaplóban kezelt személyes adatok

Lea Otthon nem tudja a család fejlődését nyomon követni, a család számára a megfelelő ellátást biztosítani

Család- és gyermekjóléti szolgálat, veszélyeztetés esetén család- és gyermekjóléti központ, gyámhatóság, védőnő, háziorvos

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Műszakonként a kliensek egészségi állapotát érintő változásokról és a velük kapcsolatos jelentősebb események rögzítése

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 88. § (1) bekezdése alapján

Kliens / Az adott kliens egészségi állapotának, gondozási folyamatának változására vonatkozó adatok

Lea Otthon nem tudja a család fejlődését nyomon követni, a család számára a megfelelő ellátást biztosítani

Háziorvos, pszichiáter, ellátottjogi képviselő, család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnő, család- és gyermekjóléti központ,

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Család és gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködés

a Gyermekvédelmi Törvény 51. § alapján

Kliens / Lea Otthon / Család- és gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködéshez szükséges személyes adatok

Lea Otthon nem tudja teljesíteni a jogszabályban előírt együttműködési kötelezettségét

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Család és gyermekjóléti központtal történő együttműködés

a Gyermekvédelmi Törvény 51. § alapján

Kliens / Lea Otthon / Család- és gyermekjóléti központtal történő együttműködéshez szükséges személyes adatok

Lea Otthon nem tudja teljesíteni a jogszabályban előírt együttműködési kötelezettségét

Család- és gyermekjóléti központ

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében történő adattovábbítás

235/1997. (XII. 17.) Korm. rend. 11/P. § (8)-(9) bekezdései alapján

Lea Otthon / Kliens / TAJ azonosító, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében továbbításra kerülő személyes adatok

Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn / Nem tudja a Lea Otthon a jogszabályban előírt kötelezettségét teljesíteni

Gyermekvédelmi ellátórendszer tagjai

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Intézményi térítési díj megállapítása

328/2011 Korm rendelet alapján

Kliens / Hozzátartozó azonosító adatai, kliens neve, térítés összege

Lea Otthon nem tudja a térítési díjat megállapítani és így nem tud ellátást biztosítani a Kliens részére

Székesfehérvári Egyházmegye

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Személyi térítési díj megállapítása

328/2011 Korm rendelet alapján

Kliens / Hozzátartozó azonosító adatai, kliens neve, térítés összege

Lea Otthon nem tudja a térítési díjat megállapítani és így nem tud ellátást biztosítani a Kliens részére

Tartozás esetén Székesfehérvári Egyházmegye

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Térítési díj befizetésének dokumentálása, ellenőrzése

328/2011 Korm rendeletben foglalt kötelezettségek alapján

Lea Otthon / Kliensek neve, térítési díj összege, befizetésének ténye, dátuma

Lea Otthon nem tudja a térítési díj befizetést dokumentálni

Székesfehérvári Egyházmegye, számlázóprogramot karbantartó szolgáltató

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Ellátást igénybe vevők dokumentálása

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Kliens / Név, távozás időpontja, érkezés időpontja

Az adatszolgáltatás jogszabály alapján kötelező / Szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása

Könyvvizsgálói feladatokat ellátó szolgáltató

Jelenléti, távolléti dokumentum kiállítását követő 5 évet követő október 31.

Panaszok kezelése

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján

Kliens / Név, panaszban szereplő személyes adatok

Nem tudja a panaszt figyelembe venni a Lea Otthon

Illetékes kormányhivatal, Székesfehérvári Egyházmegye, gyermekjogi képviselő, alapvető jogok biztosa, érdekképviseleti fórum, illetékes bíróság

Panasz kivizsgálását követő 3 évet követő év október 31, gyermek életútját befolyásoló panasz esetén gyermek nagykorúvá válásától számított 25 év

Hozzátartozókkal való kapcsolattartás

az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 87. § alapján

Kliens / Név, telefonszám, e-mail cím

Az adatszolgáltatás jogszabály alapján kötelező / Nem tudja a kapcsolatot felvenni a Lea Otthon a Kliens hozzátartozójával szükség esetén

Család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnő

Kiköltözés

 

A Lea Otthon az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi részletes tájékoztatást nyújtja a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapján folytatott adatkezelések tekintetében (a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok esetében– Rendelet 9. cikk (2) bekezdés h) pont):

Adatkezelés célja

Személyes adatok forrása / Személyes adatok kategóriái

Adatszolgáltatási kötelezettség / adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye

Címzettek kategóriái

Adatkezelés időtartama

Felvételi beszélgetésen történő megjelenés igazolása

Kliens / Igazolás kiállításához szükséges személyes adatok

Igazolás kiállításához szükséges a személyes adatok megadása / Igazolást nem tudja a Lea Otthon kiállítani

A kliens számára az Otthonban történő elhelyezést javasló személy vagy szervezet (védőnő, Család- és gyermekjóléti szolgálat)

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év, csak várólistán szereplők esetében az ellátásra vonatkozó igény megszűnését követő év október 31.

Ellátás biztosítása

Kliens / Megállapodás megkötéséhez szükséges személyes adatok

Szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok megadása / A kliens részére nem tud ellátást biztosítani a Lea Otthon

Székesfehérvári Egyházmegye, fenntartó által megbízott könyvvizsgálói feladatokat ellátó szolgáltató, Magyar Államkincstár

Székesfehérvári Egyházmegye, fenntartó által megbízott könyvvizsgálói feladatokat ellátó szolgáltató, Magyar Államkincstár

Kliensek személyazonosító dokumentumainak tárolása

Kliens / Személyazonosító okmányokon, egyéb személyes dokumentumokon szereplő személyes adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Lea Otthon nem tudja igazolni a bentlakókat, sürgős kórházi, mentő ellátást nem tud igénybe venni a bentlakó részére.

Háziorvos, a kliensek szállítását végző mentőszolgálat képviselője, a kliensek ellátását végző kórház alkalmazottja, védőnő

A személyazonosító dokumentumok az otthonból való távozással együtt kerülnek kiadásra a kliens részére, egyéb esetben a kliens részére történő személyes átadás

Kliensek részére jogi, pszichológiai, gyógypedagógiai és mentálhigiénés segítség nyújtása

Kliens / Jogi, pszichológiai, gyógypedagógiai és mentálhigiénés segítség nyújtásához szükséges személyes adatok

Igazolás nem kerül kiállításra a munkavállaló részére, ami akadályozhatja a hitelfelvételt

Jogi, pszichológiai, gyógypedagógiai és mentálhigiénés szolgáltatást nyújtó személyek, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bíróság, gyámhatóság

Segítségnyújtás időtartama

Családok bírósági, hatósági ügyeinek kezelése

Kliens / Bírósági, hatósági határozatokban, jegyzőkönyvekben szereplő személyes adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Kliensek ügyeit nem tudja intézni a Lea Otthon

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, eljáró bíróság, hatóság

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Élelmiszer biztosítása

Kliens / Élelmiszer biztosításához szükséges személyes adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Kliens számára élelmiszert biztosítani a Lea Otthon

Adomány esetén élelmiszert adományozó személy vagy szerv

Élelmiszer biztosítását követő 5. évet követő március 31.

Adományok kiosztása

Kliens / Név, időpont, aláírás

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem kap adományt a kliens

Székesfehérvári Egyházmegye, adományozó

Adományok kiosztását követő 5 évet követő március 31.

Életvitel biztosítása

Kliens / Tanácsadáshoz, ügyintézéshez szükséges személyes adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon a Kliens életviteléhez szükséges tanácsot adni, ügyeket intézni

Székesfehérvári Egyházmegye, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, pedagógiai szakszolgálat

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Gyermekfelügyelet biztosítása

Kliens / Gyermekfelügyelet ellátásához szükséges személyes adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon a gyermekfelügyelet ellátásában közreműködni

Székesfehérvári Egyházmegye

Gyermekfelügyelet füzet betelte

Külső programok biztosítása

Kliens / Név, program neve, időpontja

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon külső programokat biztosítani a Kliens részére

Szervező

Programot követő év március 31.

Kliensek pénzének, értékének megőrzése

Kliens / Név, pénzösszeg, érték, aláírás, bevétel dátuma, kiadás dátuma

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon a Kliens számára értéket megőrizni

-

Jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év

Képzések biztosítása

Kliens / Név, motivációs levélben szereplő személyes adatok, képzés típusa

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon képzést biztosítani a Kliens számára

Oktatást szervező

Képzést követő 5 évet követő év március 31.

Kliensek részére pénz biztosítása

Kliens / Név, pénzösszeg, költés célja, dátum, aláírás

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon a Kliens számára pénzt biztosítani

Székesfehérvári Egyházmegye

8 év

Takarítás biztosítása

Kliens / Név

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tudja a Lea Otthon az Otthon takarítását megszervezni

-

Takarítást követő hónap végéig

Takarítás értékelése, jutalmazása

Kliens / Név, értékelés

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tudja értékelni a Lea Otthon a kliens által végzett takarítást

-

Takarítást követő hónap végéig

Szoba biztosítása

Kliens / Lea Otthon / Név, gyermek neve, családgondozó neve

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon a Kliens számára szobát biztosítani

-

Szerződés megszűnése

Szobában elhelyezett tárgyak biztosítása

Kliens / Név, szobában elhelyezett tárgyak

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon a szobában elhelyezett tárgyak megőrzéséről gondoskodni

Károkozás esetén Székesfehérvári Egyházmegye

Szerződés megszűnését követő 5 évet követő március 31.

Kliensekkel való kapcsolattartás

Kliens / Név, eltávozási cím, telefonszám

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon kapcsolatot tartani a Klienssel

Illetékes védőnő, család- és gyermekjóléti szolgálat, családi- és gyermekjóléti központ

Eltávozási füzet beteltét követő március 31.

Utazások, kirándulások megszervezése szolgáltató igénybevételével, biztosítás megkötése

Kliens / Utazás, kirándulás megszervezéséhez szükséges személyes adatok

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tudja az utazást megszervezni a Lea Otthon

-

Az utazás, kirándulás megszervezésének évét követő október 31.

Könyvek kölcsönzése

Kliens / Név, könyv szerzője, könyv címe, kölcsönzés időpontja visszahozatal ideje

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon könyv kölcsönzését biztosítani a Kliens számára

-

Füzet beteltét követő évet követő március 31.

Eszközök kölcsönzése

Kliens / Név, eszköz azonosítója, kölcsönzés időpontja visszahozatal ideje

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon eszköz kölcsönzését biztosítani a Kliens számára

-

Füzet beteltét követő évet követő március 31.

Lakógyűlések dokumentálása

Kliens / Név, aláírás

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség / Nem tud a Lea Otthon figyelemmel lenni a Kliensek észrevételeire

-

Lakógyűlés évét követő március 31.

Betegszoba biztosítása fertőző betegség idejére

Kliens / Név, , orvosi diagnózis, betegszoba biztosításának időtartama

Az adatszolgáltatás jogszabály alapján kötelező / Lea Otthon nem tud a fertőző beteg elkülönítéséről gondoskodni

-

Átadófüzet őrzésének időtartama

 

A Lea Otthon az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi részletes tájékoztatást nyújtja az érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos érdeken (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapuló adatkezelések tekintetében:

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek

Személyes adatok forrása / Személyes adatok kategóriái

Címzettek kategóriái

Adatkezelés időtartama

Kliensek adatainak továbbítása ellátási jogosultság megállapítása céljából

Jogos érdeken alapuló adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Kliens ellátási jogosultsága megállapítható legyen

Kliens / Ellátási jogosultság megállapításához szükséges személyes adatok

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Változást követő év október 31.

Szárazszekrényhez hozzáférő személyek nyilvántartása

Jogos érdeken alapuló adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A nyilvántartással tudja nyomon követni a Lea Otthon, hogy ki férhetett hozzá a szárazszekrény tartalmához

Kliens / Felvétel időpontja, név, szobaszám, kulcsszám, aláírás, visszaadás időpontja

-

Kulcs visszaadásának időpontja, elvesztés esetén kiköltözés időpontja

Be- és kilépési lehetőség biztosítása

Jogos érdeken alapuló adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A belépőkártya biztosításával tudja biztosítani a Lea Otthon, hogy a területére csak a jogosultsággal rendelkezők lépjenek be

Kliens/ Felvétel időpontja, kártya azonosítója, név, aláírás, visszaadás időpontja, módja

Rendszergazdai feladatokat ellátó szolgáltató a kártya letiltása esetén

Kapunyitó kártya visszaadásának időpontja, elvesztés esetén letiltás időpontja

Lea Otthon vagyonának védelme, személy- és testi épség védelme

Jogos érdeken alapuló adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A Lea Otthon jogos érdeke, hogy vagyonvédelmi célból, illetve személy- és testi épség védelme érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazzon

Kliens / képmás

Rendszergazdai feladatokat ellátó szolgáltató

10,5 nap

Kamerákra vonatkozó további információk

A felvételek megtekintésére az intézményvezető, családgondozó, szakgondozó, rendszergazda, valamint a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye jogosult. A felvételek visszanézésére intézményvezető, családgondozó, szakgondozó jogosult.

Felvételek visszanézésnek esetei

A felvételek az alábbi esetekben nézhetők vissza:

 • a Lea Otthon az ingó és ingatlan vagyonban bekövetkezett kár körülményeinek felderítése;
 • a Lea Otthon vagyona elleni bűncselekmény előkészülete felmerülése;
 • a Lea Otthon ingó vagy ingatlan vagyona megsértésének gyanúja;
 • a Lea Otthon területén bekövetkező balesetek, személyi sérülések;
 • a Lea Otthon területén történt jogellenes cselekmények gyanúja;
 • a Lea Otthon területén bekövetkezett jogellenes cselekmények körülményeinek felderítse
 • karanténszabályok megszegésének gyanúja.